Đèn thả bàn ăn 4562

405.000

Đèn thả bàn ăn :4562
Màu săc : Trà , trắng
Số bóng đèn :1