Đèn thả bàn ăn 3008

675.000

Đèn thả bàn ăn :3008
Màu săc : Đổ, Trắng
Số bóng đèn :3